AOV - logo

Otevřený dopis Evropským komisařům

středa, 23. června 2021

Asociace online vydavatelů, Český národní výbor IPI, Asociace regionálních novinářů a Syndikát novinářů ČR zaslali 21. června 2021 společný otevřený dopis Evropským komisařům. Upozorňují v něm na to, že navzdory opakovaným výzvám komisařů podpora nezávislých médií zcela chybí v Národním plánu obnovy (NPO) pro ČR, který česká vláda odeslala do Bruselu počátkem června. Profesní organizace vyzývají Evropskou komisi, aby Národní plán obnovy schválila pouze s podmínkou, že tato oblast podpory do něj bude přidána.

In Prague, the 21th of June 2021

Dear President von der Leyen, dear Commissioners,

at the beginning of June Czech Republic has submitted to you the National recovery plan. Unfortunately, the support for independent media is not included in this plan at all. We regret to say that the Czech government has ignored your strong recommendation in this regard, as well as requests expressed by national media organisations.

We appreciate your commitment and aim to support media freedom as a pillar of European democracy. Many of you have pointed out the importance of support for independent media, whereby National recovery plans supposed to be one of those instruments for that .“Media are not only an economic sector, they are a pillar of our democracy. This is why this plan is so important. It builds on our greatest assets, Europe's diversity and talent, and has at its heart the protection of freedom of expression and artistic freedom. We rely on Member States to do their part and use the tools at their disposal to support the sector, while fully respecting its independence and media pluralism,“ said Vice-President for Values and Transparency Věra Jourová already in December 2020.” 1)

Unfortunatelly, this might not happen in the Czech Republic if you approve the submitted version of the National recovery plan. Our possibilities on national level are limited in this regard, as media are officially not represented by any ministery and there is no consulting point for media issues in the Czech law-making process at all.

We therefore call on you to follow up on your previous statements and request the support for independent media to be added into this binding document.

As we are also members of European umbrella organisations (EFJ, NME, IPI), we have access to information about the support for the media sector in other countries during and after the pandemic. It’s clear that the Czech Republic is one of the few countries where independent media are ignored completely in grant programs2) – despite of the fact that media freedom in the country is declining due to concentration of media ownership, oligarchization of big media houses and increased efforts to politicize public service media. This dangerous development is described – among others – in several reports from fact finding missions made  by European professional organisations and experts during last years.3)

This is another reason why support from the Recovery plan would be crucial for the maintenance of media pluralism in our country. Here we can quote the latest statement of the president of European Federation of Journalists, Mogens Blicher Bjerregård: “Media has suffered a lot during Covid-19, and therefore it is extremely important that the Recovery plan in each EU member state also includes support for independent media. Czechia belongs to countries where we have already media deserts, particularly at local level. In the recovery plan there are means to support independent media, but it is important to make sure that the support mechanism will ensure the pluralism.”

We strongly believe that you are aware of all consequencies arising from loss of independent media in another European country and rely on your timely response to this risk. Now you have a direct tool for that.

Signed:

Asociace online vydavatelů

Český národní výbor IPI

Asociace regionálních novinářů

Syndikát novinářů ČR

1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2239

https://europemedialab.eu/vice-president-vera-jourova-speech-at-the-media4europe-summit-towards-a-healthy-european-news-media-sector

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-committee-on-culture-and-education_20210419-1345- COMMITTEE-CULT_vd

2) https://www.asociaceonlinevydavatelu.cz/media/aov-zeme-napric-evropou-podporuji-media-zasazena- pandemii-cesko-je-vyjimkou.html

3) https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf https://ethicaljournalismnetwork.org/resources/building-trust-in-journalism-czech-republic

V Praze, dne 21. června 2021

Vážená paní prezidentko von der Leyen, vážení komisaři,

počátkem června Vám Česká republika předložila Národní plán obnovy. Bohužel podpora nezávislých médií není v tomto plánu vůbec zahrnuta. S politováním musíme konstatovat, že česká vláda ignorovala Vaše důrazné doporučení v tomto ohledu i žádosti národních mediálních organizací.

Vážíme si Vašeho odhodlání a cíle podporovat svobodu médií jakožto pilíře evropské demokracie. Mnozí z Vás poukázali na důležitost podpory nezávislých médií, přičemž Národní plány obnovy měl být jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout. "Média nejsou jen ekonomickým odvětvím, jsou pilířem naší demokracie. Proto je tento plán tak důležitý. Staví na našich největších výhodách, rozmanitosti a talentu Evropy, a má v srdci ochranu svobody projevu a umělecké svobody. Spoléháme na to, že členské státy se zapojí a využijí nástroje, které mají k dispozici na podporu tohoto odvětví, při plném respektování jeho nezávislosti a plurality médií,“ uvedla viceprezidentka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová již v prosinci 2020.“ 1)

Bohužel tomu tak v České republice nemusí být, pokud odsouhlasíte předloženou verzi Národního plánu obnovy. Naše možnosti na národní úrovni jsou v tomto ohledu omezené, protože média oficiálně nejsou zastoupena v agendě žádného ministerstva a v českém zákonodárném procesu neexistuje konzultační místo pro záležitosti týkající se médií.

Vyzýváme Vás proto, abyste v návaznosti na Vaše předchozí prohlášení požádali o začlenění podpory nezávislých médií do tohoto závazného dokumentu.

Jelikož jsme členy evropských zastřešujících organizací (EFJ, NME, IPI), máme přístup k informacím o podpoře mediálního sektoru v jiných zemích během pandemie i po ní. Je zjevné, že Česká republika je jednou z mála zemí, kde jsou nezávislá média v grantových programech zcela ignorována.2) A to navzdory skutečnosti, že svoboda médií v zemi klesá v důsledku koncentrace vlastnictví médií, oligarchizace velkých mediálních domů a zvýšeného úsilí o zpolitizování veřejnoprávních médií. Tento nebezpečný vývoj je mimo jiné popsán v několika zprávách z monitorovacích misí, které uskutečnily v minulých letech evropské profesní organizace a odborníci.3)

To je další důvod, proč je podpora z Národního plánu obnovy zásadní pro zachování plurality médií v naší zemi. Zde můžeme citovat nejnovější prohlášení prezidenta Evropské federace novinářů Mogense Blichera Bjerregårda: „Média během pandemie Covid-19 velmi utrpěla, a proto je nesmírně důležité, aby plán obnovy v každém členském státu EU zahrnoval také podporu pro nezávislá média. Česko patří mezi země, kde již máme zpravodajské pouště, zejména na lokální úrovni. V plánu obnovy existují prostředky na podporu nezávislých médií, je ovšem důležité nastavit mechanismus podpory tak, aby byla zajištěna pluralita.

Pevně věříme, že jste si vědomi všech důsledků plynoucích ze ztráty nezávislých médií v další evropské zemi a spoléháme na Vaši včasnou reakci na toto riziko. Nyní k tomu máte přímý nástroj.

Podepsáni:

Asociace online vydavatelů

Český národní výbor IPI

Asociace regionálních novinářů

Syndikát novinářů ČR

1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2239

https://europemedialab.eu/vice-president-vera-jourova-speech-at-the-media4europe-summit-towards-a-healthy-european-news-media-sector

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-committee-on-culture-and-education_20210419-1345- COMMITTEE-CULT_vd

2) https://www.asociaceonlinevydavatelu.cz/media/aov-zeme-napric-evropou-podporuji-media-zasazena- pandemii-cesko-je-vyjimkou.html

3) https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf https://ethicaljournalismnetwork.org/resources/building-trust-in-journalism-czech-republic