Informace o zpracování osobních údajů

Asociace Online Vydavatelů, z.s., IČ: 108 01 995 (dále jen "Spolek") klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Na základě čl. 13 Nařízení tímto Spolek jako správce údajů poskytuje návštěvníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Kontaktní údaje Spolku

Asociace Online Vydavatelů z.s.

Šaldova 466/34, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 108 01 995

Předseda představenstva Ing. Libor Matoušek, predseda@asociacevydavatelu.cz

Místopředseda představenstva Ondřej Neumann, mistopredseda@asociacevydavatelu.cz

Místopředsedkyně představenstva Lucie Sýkorová, mistopredsedkyne@asociacevydavatelu.cz

WWW: www.asociaceonlinevydavatelu.cz

Účely a právní základ zpracování Osobních údajů

Účelem zpracování Osobních údajů je plnění závazků ze Smlouvy a související administrativní činnosti, zejména:

  • přijetí žádosti o členství ve spolku
  • kontaktování zájemce o členství ve spolku

Výše popsané administrativní činnosti Spolku zajišťuje ve spolupráci se společnostmi náležejícími do skupiny Spolku a těmto společnostem proto Osobní údaje předává. Takovéto předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely se dle Nařízení považuje za zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (právní základ pro zpracování) a není k němu třeba souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje jsou takto předávány následujícím společnostem náležejícím do skupiny Spolku:

FT Sun s.r.o., IČO: 28120434, se sídlem Pekárenská 761/77c, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice.

Osobní údaje budou uloženy po dobu 5 let.

Práva subjektu údajů

Spolek tímto informuje návštěvníka, že je oprávněn požadovat přístup k Osobním údajům, které o něm Správce zpracovává, opravu nebo výmaz Osobních údajů, omezení zpracování Osobních údajů. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce má návštěvník rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které v námitce popíše. Dále má návštěvník právo na přenositelnost Osobních údajů. Všechna tato práva může návštěvník realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů Spolku. Návštěvník má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů, a to především v členském státě jeho obvyklého pobytu, výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení Nařízení.

Dále tímto Spolek výslovně informuje návštěvníka, že dle čl. 21 Nařízení může kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Osobních údajů za účelem přímého marketingu, a to v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů Spolku.