petr-fiala-ods

AOV společně s News Media Europe vyzývá premiéra Petra Fialu k jednání

Asociace online vydavatelů společně s partnerskou evropskou organizací News Media Europe vyzvaly premiéra České republiky Petra Fialu ke schůzce se zástupci obou organizací kvůli kritické situaci svobodných médií v České republice. Otevřený dopis výkonného ředitele News Media Europe Wouta van Wijka publikujeme v plném znění v českém i původním anglickém jazyce.

Brusel, 21. února 2023

OCHRANA SVOBODNÉHO A NEZÁVISLÉHO TISKU V ČESKÉ REPUBLICE

News Media Europe (NME), evropské sdružení zpravodajských médií, a Asociace Online Vydavatelů (AOV), česká asociace nezávislých zpravodajských médií, zvou pana premiéra Petra Fialu na jednání o obnově online ekosystému ve prospěch kvalitní žurnalistiky a českých občanů.

Nezávislá média v České republice čelí od pandemie COVID-19 stále obtížnějšímu období. Bohužel v době, kdy bylo kvalitní nezávislé žurnalistiky nejvíce zapotřebí, byla česká média jediná v Evropě, která nedostala žádnou vládní podporu.

Předchozí vláda navíc znevýhodnila menší nezávislá média netransparentním přidělováním státní reklamy, která byla dostupná pouze největším hráčům na trhu. Po začátku ruské války na Ukrajině řada firem omezila svou inzerci, protože jednoduše odmítla, aby jejich výrobky byly propagovány společně s válečným zpravodajstvím. To pro většinu zpravodajských médií znamenalo další ztráty.

V nedávné době způsobila implementace evropské směrnice o autorských právech, která měla vydavatelům přinést příjmy za sdílení autorsky chráněného obsahu online, v České republice pravý opak. Vzhledem k tomu, že online platformy omezily své služby, aby se vyhnuly sdílení příjmů s vydavateli, dostávají zpravodajská média další ránu, která ohrožuje jejich samotnou existenci. Netřeba dodávat, že to poškozuje svobodu a pluralitu médií v České republice.

V zájmu českých občanů, kterým bylo odebráno právo na přístup ke svobodným a nezávislým informacím, je nezbytné, aby vláda podpořila návrat plného rozsahu služeb online platforem a zároveň aby čeští nezávislí vydavatelé zpravodajství mohli nadále zpeněžovat svůj obsah umístěný na těchto online platformách. S českými občany nemohou online platformy zacházet jako s občany druhé kategorie.

Proto Vás, pane premiére, žádáme o setkání s předsedou AOV Liborem Matouškem a ředitelem NME Woutem van Wijkem. Ti reprezentují většinu zpravodajských serverů mimo mediální domy vlastněné oligarchy v ČR – zpravodajská média, které si stojí za nejvyššími profesními novinářskými standardy a jejichž jediným zájmem a předmětem podnikání je přinášet kvalitní zpravodajský obsah důležitý pro zdravou demokracii.

S pozdravem,

Wout van Wijk

výkonný ředitel

News Media Europe

Brussels, 21 February 2023

PROTECT A FREE AND INDEPENDENT PRESS IN CZECH REPUBLIC

News Media Europe (NME), the European association of news media, and Asociace Online Vydavatelů (AOV), the Czech independent online news’ association, invites Mr Prime Minister Petr Fiala, for a meeting on restoring the online ecosystem for the benefit of high-quality journalism and Czech citizens.

Independent media in the Czech Republic is facing an increasingly difficult tenure since the COVID-19 pandemic. Unfortunately, at a time where high-quality independent journalism was needed the most, the Czech media were the only in Europe who did not receive any governmental support.

Additionally, the previous government disadvantaged smaller independent media by the non-transparent allocation of state advertising, which was only available to the biggest market players. After the start of the Russian war in Ukraine, many companies limited their advertisement because they simply refused to have their products advertised together with war reporting. This meant further losses for most news outlets.

More recently, the implementation of the European Copyright Directive, which was meant to bring publishers revenue for sharing online copyrighted content, has done the opposite in the Czech Republic. As online platforms are limiting their services to avoid sharing revenues with publishers, news media are taking yet another hit which is threatening their very existence. Needless to say this is damaging for media freedom and pluralism in the Czech Republic.

In the interest of Czech citizens whose right to access free and independent information has been taken away, it is crucial that the government supports the return of the full scope of services of online platforms while Czech independent news publishers can continue to monetize their content hosted on these online platforms. Czech citizens cannot be treated by online platforms like second-class citizens.

It is therefore that we ask you, Mr Prime Minister, to meet AOV President Libor Matoušek and NME Director Wout van Wijk. They represent the majority of news outlets aside from the media houses owned by oligarchs - news outlets that stand for the highest professional and journalistic standards, and that bring quality news content for a healthy democracy as their only business and interest.

Yours Sincerely,

Wout van Wijk

Executive Director

News Media Europe