STANOVY SPOLKU

Stanovy spolku

Asociace Online Vydavatelů, z.s.

 1. Základní ustanovení
 2. Právní postavení
 3. Účel Spolku
 4. Členství a vznik členství
 5. Práva a povinnosti členů
 6. Zánik členství
 7. Orgány Spolku
 8. Valná hromada
 9. Představenstvo
 10. Členský příspěvek, poplatky
 11. Zásady hospodaření
 12. Zánik Spolku
 13. Závěrečná ustanovení


I.

Základní ustanovení

 1. Název spolku:       Asociace Online Vydavatelů, z.s. 
  (dále jen“Spolek“)
  V anglickém jazyce používá spolek překlad svého názvu: Association of online publishers
 2. Sídlo: Praha

II.

Právní postavení

 1. Spolek je dobrovolný a samosprávný svazek spolčující členy na základě společného zájmu.
 2. Spolek je právnickou osobou.

III.

Účel Spolku

 1. Účelem Spolku je:
  • podpora vývoje a rozvoje technologií žurnalistických on-line médií;
  • ochrana výchozích zásad svobody projevu v žurnalistice a principů novinářské etiky;
  • ochrana a spoluvytváření norem ochrany autorských práv autorů jejichž literární díla jsou vyjádřena v jakékoli objektivně vnímatelné podobě zejména v podobě elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jejich rozsah, účel nebo význam;
  • poradní účast na normotvorbě norem práva významných pro setrvalý výkon žurnalistiky dbající principů svobody projevu v online prostoru, jakož i v oblasti tištěných médií;
  • zastupování členů Spolku při prosazování společných zájmů před všemi fyzickými osobami, právnickými osobami a správními orgány a veřejnými institucemi;
  • spolupráce se subjekty sdružujícími vydavatele zejména v online prostoru, jakož i vydavatele tištěných médií, s mezinárodním dosahem včetně reprezentace členů v těchto organizacích a v zahraničí a spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti žurnalistiky;
  • podpora a rozvoj reklamního trhu zejména v online prostoru, jakož i v tištěných médiích;
  • zabezpečení tvorby a rozvoje vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání výlučně pro spolkovou činnost včetně správy Spolku.
 2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
 3. Předmětem vedlejší hospodářské činnosti Spolku je:
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 4. Je-li to v souladu s účelem Spolku, může být Spolek členem jiných zapsaných spolků nebo založit svou majetkovou nebo osobní účast na obchodních korporacích všeho druhu.

IV.

Členství a vznik členství

 1. Členství ve Spolku je rozděleno na řádné a čestné, s různými právy a povinnostmi.
 2. Řádné členství ve Spolku lze založit podáním písemné přihlášky Spolku, případně prostřednictvím Spolku, přičemž řádné členství ve Spolku vzniká schválením přihlášky představenstvem Spolku.
 3. Řádným čelenem Spolku může být kterákoli fyzická osoba mající české státní občanství, starší 18 let, která není jakkoli omezena ve své způsobilosti právně jednat, a která:
  • není členem politické strany nebo politického hnutí, a
  • je vydavatelem online média anebo tištěného média, které nevytváří anebo nešíří fake news, a
  • je vydavatelem online média anebo tištěného média, jehož obsah je tvořen z více než 50% autorským obsahem, a
  • sama nepodniká jako PR agentura anebo není majetkově účastna, ani formou spojených osob, na korporaci vykonávající svou podnikatelskou činnost jako PR agentura;
  • splnění podmínek uvedených v tomto odstavci fyzická osoba žádající o řádné členství ve Spolku dokládá zejména písemným čestným prohlášením.
 4. Řádným členem Spolku může být jakákoli právnická osoba, splňující následující podmínky:
  • statutární orgán nebo kterýkoli člen statutárního orgánu není členem politické strany nebo politického hnutí a
  • je vydavatelem online média anebo tištěného média, které nevytváří anebo nešíří fake news a
  • je vydavatelem online média anebo tištěného média, jehož obsah je tvořen z více než 50% autorským obsahem, a
  • sama nepodniká jako PR agentura anebo není majetkově účastna, ani formou spojených osob, na korporaci vykonávající svou podnikatelskou činnost jako PR agentura;
  • splnění podmínek uvedených v tomto odstavci právnická osoba žádající o řádné členství ve Spolku dokládá zejména písemným čestným prohlášením.
 5. O vzniku řádného členství ve Spolku vždy konečně rozhoduje Představenstvo Spolku; na řádné členství ve Spolku není právní nárok a Představenstvo může bez odůvodnění odmítnout přihlášku do Spolku i osoby, která splňuje podmínky pro řádné členství ve Spolku.
 6. Čestné členství ve Spolku lze založit na návrh kteréhokoli řádného člena Spolku, který musí být doplněn písemným souhlasem kandidáta na čestné členství se vznikem jeho čestného členství ve Spolku a vzniká rozhodnutím představenstva Spolku o udělení čestného členství ve Spolku.  

V.

Práva a povinnosti členů

 1. Základními právy členů Spolku jsou:
  • účastnit se podle svých schopností a možností činnosti Spolku;
  • účastnit se jednání Valné hromady Spolku;
  • pro členy Spolku fyzické osoby právo volit a být volen do všech orgánů Spolku a navrhovat kandidáty pro volbu do orgánů Spolku;
  • pro členy Spolku právnické osoby právo volit a nominovat své statutární orgány nebo členy statutárních orgánů do všech orgánů Spolku a navrhovat kandidáty pro volbu do orgánů Spolku.
 2. Základními povinnostmi řádných členů Spolku jsou:
  • účastnit se podle svých schopností a možností činnosti Spolku;
  • dodržovat a plnit Stanovy Spolku;
  • svým jednáním a chováním přispívat k naplňování účelu Spolku;
  • řádně a včas platit členské příspěvky.
 3. Základními povinnostmi čestných členů Spolku jsou:
  • dodržovat a plnit Stanovy Spolku;
  • svým jednáním a chováním přispívat k naplňování účelu Spolku.

VI.

Zánik členství

 1. Řádné členství zaniká:
  • vystoupením řádného člena ze Spolku provedené v písemné formě doručené Spolku;
  • úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby bez právního nástupce;
  • rozhodnutím Představenstva Spolku z důvodu:
   • změny podmínek pro vznik členství ve Spolku ve formě jejich dodatečného nesplnění, a/nebo
   • porušování Stanov Spolku, a/nebo
   • nezaplacení členského příspěvku i přes výzvu k jeho dodatečné úhradě, a/nebo
   • ukončení vydavatelské činnosti;
  • úmrtím člena Spolku;
  • zánikem Spolku.
 2. Čestné členství zaniká:
  • vystoupením čestného člena ze Spolku provedené v písemné formě doručené Spolku;
  • úmrtím fyzické osoby;
  • rozhodnutím Představenstva o odvolání čestného členství;
  • úmrtím člena Spolku;
  • zánikem Spolku.

VII.

Orgány Spolku

 1. Orgány Spolku jsou:
  • Valná hromada
  • Představenstvo

VIII.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku; jedná se o členskou schůzi Spolku podle §248 o.z.
 2. Valná hromada je tvořena všemi členy Spolku.
 3. Valná hromada je usnášeníschopná účastní-li se jí alespoň nadpoloviční většina řádných členů Spolku. Člen Spolku právnická osoba se jednání Valné hromady účastní v zastoupení svým statutárním orgánem. S řádným členem Spolku může být na valné hromadě přítomna i nejvýše jedna jím určená osoba; čestný člen se valné hromady účastní pouze osobně.  
 4. Valnou hromadu svolává předseda Představenstva Spolku dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Mimořádná Valná hromada musí být svolána, požádá-li o to některý člen Představenstva Spolku, vždy ji však svolává předseda Představenstva nebo člen Představenstva. Předseda Představenstva svolá Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina všech řádných členů Spolku. Pozvánka na Valnou hromadu musí být odeslána členům Spolku nejméně 10 (deset) dnů před termínem konání Valné hromady. Pozvánku na valnou hromadu odešle svolavatel na adresu člena Spolku, která je uvedena na přihlášce řádného člena Spolku nebo na adresu uvedenou v písemném souhlasu se vznikem členství ve Spolku čestného člena, resp. na adresu později písemně sdělenou Spolku. Z pozvánky na Valnou hromadu musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání.
 5. Valná hromada zejména:
  • rozhoduje o změnách stanov Spolku,
  • schvaluje úkoly Spolku na příslušné období, výroční zprávu Spolku, rozpočet Spolku a roční závěrku hospodaření,   
  • volí na dobu 3 let členy Představenstva,
  • odvolává členy Představenstva,
  • rozhoduje o zrušení Spolku.
 6.  Jako nejvyšší orgán Spolku si může Valná hromada vyhradit další kompetence, které výslovně nespadají do působnosti Představenstva.
 7. Valná hromada přijímá usnesení většinou hlasů řádných členů Spolku přítomných v době usnášení; každý řádný člen má jeden hlas. Čestní členové mají na konání valné hromady poradní hlasy, které nejsou započteny do hlasovacího kvóra; každý čestný člen má jeden poradní hlas.

IX.

Představenstvo

 1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Za Spolek jedná ve všech věcech samostatně předseda Představenstva nebo společně dva další členové představenstva. Při podepisování za Spolek připojí člen Představenstva k názvu Spolku svůj podpis a označení své funkce v Představenstvu.
 2. Představenstvo má 3 členy fyzické osoby, které volí Valná hromada. Do funkce člena Představenstva může kandidovat kterýkoli člen Spolku nebo člen statutárního orgánu člena Spolku. Člen Spolku může Valné hromadě navrhnout kandidaturu do funkce člena Představenstva Spolku fyzickou osobu, která není členem Spolku nebo členem statutárního orgánu člena Spolku, pokud je taková osoba vzhledem ke svému dosavadnímu profesnímu a osobnímu životu zárukou řádného plnění účelu Spolku; kandidaturu podle této věty musí nadpoloviční většinou přítomných členů schválit Valná hromada, která má následně volit členy Představenstva.  
 3. Představenstvo řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními Valné hromady.
 4. Představenstvo se schází minimálně jedenkrát ročně. Představenstvo svolává Předseda představenstva. Minimálně dva členové Představenstva jsou oprávněni svolat mimořádné zasedání Představenstva Spolku.
 5. Členové Představenstva volí z členů Představenstva jednoho předsedu Představenstva.
 6. Do působnosti Představenstva náleží zejména:
  • volit ze svých členů předsedu,
  • koordinovat činnost Spolku,
  • schvalovat druh, výši a způsob placení příspěvků řádných členů Spolku na činnost Spolku,
  • svolávat Valnou hromadu,
  • zpracovávat podklady pro rozhodnutí Valné hromady,
  • zaujímat stanoviska ke všem zásadním rozhodnutím předsedy Představenstva a rušit rozhodnutí předsedy Představenstva, která jsou v rozporu s těmito stanovami, zájmy Spolku, nebo jeho posláním,
  • vydávat předpisy operativního charakteru a předkládat Valné hromadě návrhy na vydání předpisů v její kompetenci,
  • udělovat a odvolávat čestné členství ve Spolku
  • plnit další úkoly uložené Valnou hromadou Spolku.
 7. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 8. Jestliže se přes opakované, nejméně trojí, svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její působnost Představenstvo.
 9.  Funkční období členů Představenstva je pětileté. Fyzická osoba může být zvolena do stejné funkce opakovaně.
 10. Členství v Představenstvu zaniká:
  • uplynutím funkčního období,
  • odvoláním z funkce,
  • vzdáním se funkce,
  • zánikem členství ve Spolku.

X.

Členský příspěvek, poplatky

 1. Výše členského příspěvku je stanovována Představenstvem vždy do 30.11. kalendářního roku s účinností pro nadcházející kalendářní rok; pokud Představenstvo do uvedeného data nestanoví novou výši členského příspěvku, platí posledně stanovená výše členského příspěvku. 
 2. Každý řádný člen Spolku je povinen zaplatit členský příspěvek:
  • do 30 dnů od vzniku svého členství ve Spolku;
  • každý rok nejpozději do 30.01.
 3. Ve zvlášť odůvodněných případech může Představenstvo uložit řádným členům Spolku zaplacení jednorázového zvláštního poplatku; nezaplacení poplatku podle tohoto odstavce není důvodem pro vyloučení řádného člena ze Spolku.
 4. Vybrané členské příspěvky a poplatky jsou součástí rozpočtu Spolku.

XI.

Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:
  • dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
  • dotace,
  • výnosy majetku Spolku,
  • příjmy z činností při naplňování účelu Spolku,
  • příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti Spolku.
 3. Za hospodaření Spolku odpovídá Představenstvo, které každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
 5. Příjmy Spolku mohou být užity výlučně na krytí výdajů Spolku za účelem dosažení stanoveného účelu Spolku a jeho cílů, jakož i ke krytí nákladů hlavní činnosti Spolku anebo nákladů vedlejší podnikatelské činnosti Spolku.

XII.

Zánik Spolku

 1. Spolek zaniká
  • zrušením s likvidací
   • účinností rozhodnutí Valné hromady o zrušení Spolku s likvidací, když zrušení Spolku předchází jeho likvidace,
   • dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v daném rozhodnutí den pozdější. 
  • zrušením spolku bez likvidace
 2. dnem účinnosti přeměny Spolku
  • Zaniká-li Spolek zrušením s likvidací, provede Spolek likvidaci.

XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito Stanovami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Tyto Stanovy byly schváleny zakladateli Spolku dne 22. dubna 2021,

Ing. Libor Matoušek, Mgr. Ondřej Neumann a Robert Čásenský.