size4-16244452997181-259-otevreny-dopis-evropskym-komisarum

Evropský zákon o svobodě médií podporujeme, ale musí doznat změn, aby odpovídal svému původnímu záměru, říkají čeští vydavatelé

pátek, 16. září 2022 | Evropská komise představila v pátek návrh Zákona o svobodě médií. Jeho cílem je chránit nezávislost médií v důsledku rostoucího ohrožení svobody tisku v celé EU, především ve střední a východní Evropě. AOV tuto iniciativu podporuje a navrhuje potřebné úpravy pro finální znění zákona.

V současném návrhu Evropské komise oceňujeme zejména ochranu redakční nezávislosti a zákaz nepřiměřených zásahů do činnosti mediálních společností, nastavení férových pravidel pro přidělování státní inzerce, požadavky na transparentnost i záruky proti nepřiměřenému moderování obsahu ze strany velkých platforem. Důležitou oblastí je koncentrace vlastnictví médií, jejíž vliv na pluralitu médií má být posuzován v každé zemi individuálně.

Otázkou zůstává způsob kontroly a vymáhání zákona v jednotlivých zemích. Návrh Komise na zřízení nové Evropské rady pro mediální služby budí obavy o nezávislost takového subjektu, zde požadujeme doplnit větší záruky. Zřízení Evropské mediální rady by při špatné implementaci mohlo otevřít cestu ke státní kontrole médií a vyvolává vážné otázky ohledně nezávislého prosazování. Tato část zákona by měla být přepracována.

V této souvislosti oceňujeme povinnost pro členské státy zajistit, aby vnitrostátní (samo)regulační orgány nebo subjekty, které budou členy Evropské rady pro mediální služby, měly dostatečné finanční, lidské a technické zdroje k plnění svých úkolů podle tohoto nařízení. Požadujeme ale, aby i zde byly doplněny stejné podmínky, jaké tento zákon stanoví pro veřejnoprávní média, co se týká členů rady. Tedy aby i pro volbu členů rady těchto (samo)regulačních orgánů nebo subjektů existovala jasná, objektivní, nediskriminační, transparentní a přiměřená kritéria.

Zákon přikazuje státům také zajistit přiměřené a stabilní finanční zdroje veřejnoprávním médiím pro plnění jejich poslání veřejné služby. To vítáme a zároveň požadujeme doplnit povinnost států poskytovat transparentní dotační podporu soukromým médiím, což mnoho evropských zemí již činí. Média v České republice a některých dalších zemích jsou proto v tomto smyslu znevýhodněna. Tento požadavek byl také součástí stanovisek řady mezinárodních organizací a institucí, které byly Evropskou komisí vyzvány ke spolupráci na přípravě zákona, například zde.

„Evropský zákon o svobodě médií může být zásadním krokem a jedinečnou šancí, jak v této turbulentní době zachovat svobodná média a tím i demokracii v řadě zemí EU. Je složité najít shodu napříč Evropou na tak komplexní legislativě, která se týká tak citlivé oblasti jakou je svoboda tisku. Ale věříme, že evropští zákonodárci budou i nadále naslouchat profesním sdružením i organizacím, které v oblasti svobody médií dlouhodobě pracují, a jejich připomínky vezmou v potaz. Šanci na vznik této legislativy nesmíme zahodit,“ říká Lucie Sýkorová, místopředsedkyně AOV.